ลวดหนาม
  • 33.jpg
  • BarbedWire01.jpg
  • BarbedWire02.jpg
  • BarbedWire03.jpg
  • BarbedWire04.jpg
  • BarbedWire05.jpg
  • BarbedWire06.jpg

ลวดหนาม” เป็นสิ่งที่ทุกคนน่าจะรู้จักและอาจเคยใช้ในการล้อมรั้ว กั้นพื้นที่ กั้นอาณาเขต รั้วบ้าน กั้นพื้นที่นา ไร่ สวน ล้อมแปลงหญ้า ล้อมจัดสวน เป็นค้างปลูกไม้เลื้อย  

หมายเหตุ: เกรดพิเศษ หรือสั่งตัดและสั่งผลิตพิเศษสามารถติดต่อได้ที่ +66 (38) 026-509 ถึง 516

Project information